REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BHEALTHY


Poniższy Regulamin przedstawia zasady zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego BHEALTHY, dostępnego pod adresem internetowym www.bhealthydietetyk.pl.

Jeśli którekolwiek ze wskazanych poniżej kwestii są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@bhealthydietetyk.pl.Spis treści

 1. Informacje ogólne

 1. Słownik pojęć

 1. Wymagania techniczne

 1. Pliki cookies

 1. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu

 1. Zasady korzystania z Usług Sklepu

 1. Rejestracja Konta w Sklepie

 1. Usunięcie Konta Klienta

 1. Logowanie

 1. Produkty dostępne w Sklepie – ogólne informacje

 1. Rodzaje Produktów

 1. Sposoby płatności

 1. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy)

 1. Wykonanie Umowy

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Rękojmia

 1. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Dane osobowe

 1. Postanowienia przejściowe i końcowe 1. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy BHEALTHY należy do Huberta Wojarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bhealthy Dietetyk Hubert Wojarski

  ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. 66

  25-636 Kielce

  NIP: 9592038520

  REGON: 387767902

  nr telefonu 505418385,

  adres e-mail: biuro@bhealthydietetyk.pl, zwanego dalej również jako Sprzedawca.

 2. Udostępnienie funkcjonalności Sklepu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę – Bhealthy Dietetyk Hubert Wojarski na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Klientem a Bhealthy Dietetyk Hubert Wojarski poprzez akceptację Regulaminu i Rejestrację Konta w Sklepie lub zawarcie umowy bez Rejestracji. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Bhealthy Dietetyk Hubert Wojarski a Klientami.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 1. Słownik pojęć

 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

  2. Strona internetowa – strona internetowa www.bhealthydietetyk.pl, na której prowadzony jest Sklep;

  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę - Bhealthy Dietetyk Hubert Wojarski, dostępny na Stronie internetowej;

  4. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę;

  5. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;

  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;

  7. Produkt – usługi, towary lub treści cyfrowe znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu;

  8. Konto – przestrzeń sieciowa Sklepu przeznaczona dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonywanie zakupów;

  9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Klienta w Sklepie;

  10. Logowanie – czynność polegająca na uzyskaniu przez Klienta dostępu do Konta w Sklepie;

  11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta, zawierający minimum 8 znaków, w tym minimum jeden znak specjalny i minimum jedną wielką literę;

  12. Login - adres e-mail Klienta podany przez niego podczas Rejestracji, przy pomocy którego Klient dokonuje Logowania na Konto Klienta;

  13. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient dokonuje wyboru Produktów do zakupu, umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym ilości produktów, formy płatności, danych do faktury;

  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające m.in. rodzaj Produktów oraz formę płatności;

  15. Umowa – umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

  16. Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) wady fizycznej lub prawnej Produktu, (ii) nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej;

  17. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie;

  18. Newsletter - informacje, w tym informacje o promocjach oraz inne informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi przez Sklep, za zgodą Klienta, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail;

  19. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

  20. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  21. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

  22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu. 1. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:

 2. Dostępność Sklepu może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do strony internetowej, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Sklepu wynikający z powyższych przyczyn.
  1. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji;

  2. dostęp do sieci Internet;

  3. adres poczty e-mail;

  4. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera);

  5. rozdzielczość ekranu 360 x 640 (minimalna) lub optymalna:

   • 1366 x 768,

   • 1920 x 1080,

   • 1536 x 864.

 3. Sprzedawca nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Sklepu.


 1. Pliki cookies

 1. Na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Klienta, w celu:

  1. rozpoznawania urządzeń Klientów i odpowiedniego wyświetlania Strony internetowej;

  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  3. dostosowania i optymalizacji Strony internetowej do potrzeb Klientów, zapamiętywania preferencji dotyczących Strony internetowej (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);

  4. zapamiętywania Loginu i Hasła Klienta (jeśli Klient zaznaczy opcję zapamiętania danych logowania), aby nie wpisywać ich przy każdym Logowaniu i na każdej podstronie;

  5. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klient korzysta ze Strony internetowej co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta;

  6. zapisywania Produktów, które Klient umieścił w swoim Koszyku w Sklepie;

  7. zapamiętywania historii odwiedzonych podstron na Stronie internetowej, w celu rekomendacji treści;

  8. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na Stronie internetowej;

  9. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Strony internetowej reklam usług i produktów firm trzecich;

  10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony internetowej.

 2. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych na Stronie plików cookies zawiera Polityka Prywatności. 1. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu

 1. Sklep umożliwia Klientom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. Rejestracja i Logowanie do Konta Klienta,

  2. dostęp do Konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie,

  3. zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,

  4. uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych w Sklepie,

  5. dokonywanie Zamówień dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie,

  6. zawieranie Umowy za pośrednictwem Sklepu,

  7. zamawianie usługi Newsletter.

   

 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych na Stronie internetowej, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej -  przysługują ich właścicielom, Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Strony internetowej.  1. Zasady korzystania z Usług Sklepu

 1. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem;

  2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;

  3. korzystania z treści zamieszczonych z Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku; wykorzystywanie w innym zakresie treści zamieszczonych w Sklepie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy lub właściciela tych treści;

  4. niepodejmowania działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Sklepu, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;

  5. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.

   

 2. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

 3. Sklep umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. Na stronie głównej Sklepu każdorazowo zamieszczana jest informacja o planowanych przerwach w pracy Sklepu. 1. Rejestracja Konta w Sklepie

 1. Dokonując Rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.

 2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient jest zobowiązany:

 3. Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy możliwości korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, wskazanych w pkt V.1. Regulaminu i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek płatności. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta w sposób określony w pkt VIII.1 Regulaminu.

  1. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres zamieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu;

  2. zaakceptować politykę prywatności;
  3. kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.

 5. Klient może zarejestrować tylko jedno Konto w Sklepie. 1. Usunięcie Konta Klienta

 1. Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto w Sklepie, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy biuro@bhealthydietetyk.pl.

 2. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku:

 3. O zamiarze usunięcia Konta Klienta oraz stwierdzonych naruszeniach, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail widniejący na Koncie Klienta.

  1. poważnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta;

  2. naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.

 4. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.

 5. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 1. Logowanie

 1. Logowanie na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem Adresu e-mail oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.

 2. Po zalogowaniu na Konto Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z zakładki Moje konto.

 3. Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 4. Klient może Logować się na swoje Konto również za pośrednictwem konta Klienta w portalu Facebook, Google oraz LinkedIn.

 5. Umowa zawarta na skutek Zamówienia złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Klienta danych do Logowania (e-maila i Hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, uważana jest za zawartą przez Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. 1. Produkty dostępne w Sklepie – ogólne informacje

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie zostały opracowane przez Sprzedawcę. Produkty są wolne od wad fizycznych lub prawnych. Produkty dostępne w Sklepie są to pakiety, na które składają się usługi dietetyczne i treningowe (porada dietetyczna, opracowanie planu dietetycznego lub treningowego) wraz z dostarczeniem opracowanego planu w formie cyfrowej, niezapisanej na nośniku materialnym.

 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, jego cenę, czas trwania. Informacje na temat Produktów znajdują się również z zakładce FAQ na Stronie internetowej.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce.

 4. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.

 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu KC. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC.

 7. Produkty dostępne w Sklepie powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem oraz zaleceniami Sprzedawcy. 1. Rodzaje Produktów 

 1. Sklep oferuje następujące Produkty:

  1. Dieta standard – Produkt składa się z planu dietetycznego dla osób zdrowych oraz materiałów edukacyjnych;

  2. Dieta w chorobie – Produkt składa się z planu dietetycznego dla osób z chorobami dietozależnymi oraz materiałów edukacyjnych;

  3. Dieta dla pary – Produkt składa się z dwóch planów dietetycznych dla osób zdrowych lub osób z chorobami dietozależnymi oraz materiałów edukacyjnych;

  4. Konsultacja dietetyczna online – Produkt składa się z konsultacji online w formie wideorozmowy lub połączenia telefonicznego;

  5. Konsultacja dietetyczna online + jadłospis - Produkt składa się z konsultacji online w formie wideorozmowy lub połączenia telefonicznego, tygodniowego jadłospisu oraz materiałów edukacyjnych;

  6. Plan treningowy - Produkt składa się z planu treningowego oraz materiałów edukacyjnych;

  7. Plan treningowy + jadłospis - Produkt składa się z planu treningowego, tygodniowego jadłospisu oraz materiałów edukacyjnych;

  8. E-booki - Produkty składające się z tematycznych jadłospisów i materiałów uzupełniających.

  9. Jadłospisy próbne - Produkty składające się z jadłospisów skierowanych do ograniczonej grupy Klientów.

   

 2. Produkty wskazane w pkt XI.1 ppkt 1,2 występują w opcji 4-tygodniowej lub 12-tygodniowej, tj. Klient ma możliwość korzystania z opracowanych przez Sprzedawcę Produktów przez 4 tygodnie lub 12 tygodni.

 3. Produkt wskazany w pkt XI.1 ppkt 3 występuje w opcji dla osób zdrowych lub osób chorych.

 4. Produkty wskazane w pkt XI.1 pkt 4,5 występują w opcji pierwszego lub kolejnego spotkania online.

 5. Produkty wskazane w pkt XI.1 pkt 5,7 występują w opcji z 1-tygodniowymi jadłospisami.

 6. Produkty wskazane w pkt XI.1 pkt 8 występują w opcji jednorazowego otrzymania pliku PDF. Produkty występują w opcji 1600, 1800, 2200 kcal i niekiedy 2000 kcal. Klient powinien znać swoje zapotrzebowanie kaloryczne przed dokonaniem zamówienia. Klient powinien być świadomym stanu swojego zdrowia przed dokonaniem zamówienia. Produkty obejmują jadłospisy na 7 dni, listę zakupów i listę zamienników.

 7. Produkty wskazane w pkt XI.1 pkt 9 występują w opcji jednorazowego otrzymania pliku PDF. Klient powinien być świadomym stanu swojego zdrowia przed dokonaniem zamówienia. Produkty obejmują jadłospisy na 2-7 dni w zależności od charakteru produktu. 1. Sposoby płatności

 1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:

  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Bhealthy Dietetyk Hubert Wojarski nr 15 1050 1416 1000 0097 3648 3661,
  2. przelew online,

  3. PayPal,

  4. PayU.
 1. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienie zostanie anulowane i nie będzie realizowane. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. 1. Składanie Zamówień

 1. W celu dokonania Zamówienia w Sklepie Klient powinien:

  1. skompletować Zamówienie i zaakceptować warunki udzielania usługi:

   1. dokonać wyboru Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu;

   2. w odniesieniu do wybranych Produktów kliknąć „Dodaj do koszyka”;

   3. przejść do zakładki Koszyk;

   4. upewnić się, czy rodzaj Produktów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowy;

   5. zaakceptować warunki Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z prawem do odstąpienia od Umowy;


  2. podać swoje dane, tj. wybrać jedną z poniższych opcji:

  3. określić warunki zamówienia, w tym wybrać metodę płatności spośród dostępnych w sklepie;

   1. Logowanie na Konto Klienta (w przypadku Klientów posiadających zarejestrowane Konto), w razie potrzeby dokonując odpowiedniej modyfikacji danych;

   2. „Rejestracja” – poprzez dokonanie Rejestracji Konta w Sklepie (zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII powyżej);

   3. „Kupuj bez rejestracji”, a następnie podać dane do zawarcia i wykonania Umowy, tj. imię lub nazwę firmy, nazwisko lub NIP firmy, adres e-mail, kraj, miasto, adres zamieszkania, kod pocztowy oraz numer telefonu.

  4. dokonać weryfikacji danych Zamówienia:

   1. dokonać ewentualnej zmiany danych Klienta;

   2. kliknąć przycisk „Akceptuję”, aby złożyć Zamówienie;

   3. opłacić Zamówienie;

   4. odebrać wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia oferty, przesłaną przez Sklep na adres e-mail Klienta.

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę w sposób opisany w pkt XIV Regulaminu.

 2. Zamówienie uznaje się za opłacone:

  1. z chwilą dokonania płatności – w przypadku wyboru płatności internetowej,

  2. z chwilą zaksięgowania należności z tytułu Zamówienia – w przypadku przelewu tradycyjnego. 1. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy)

 1. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia w Sklepie Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta:

  1. wiadomość „Bhealthy dietetyk - Złożono zamówienie”, wskazujące numer i przedmiot Zamówienia oraz cenę – Sprzedawca potwierdza warunki umowy w formie pliku PDF;

  2. potwierdzenie zakupu lub fakturę w formie elektronicznej;

  3. treść Regulaminu oraz informację dotyczącą odstąpienia od Umowy zapisane w postaci pliku PDF;

  4. wiadomość „Bhealthy dietetyk - Zaksięgowano płatność” wskazujące przewidywany termin realizacji;

  5. link do wywiadu zdrowotnego;

  6. informacje o konieczności przesłania wyników aktualnych badań – jeśli występuje;

  7. informację o konieczności ustalenia terminu konsultacji – w przypadku wykupienia przez Klienta Produktu Konsultacja dietetyczna online lub Konsultacja dietetyczna online + tygodniowa dieta.

 

 1. Sprzedawca wystawia Klientowi potwierdzenie lub fakturę w formacie PDF. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie zakupu lub fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail podany na Koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy oraz przewidywanym terminie realizacji.

 3. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia oferty i rozpoczęciem realizacji Umowy. W tym celu Sprzedawca nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta na Koncie Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadkach, o których mowa w pkt VIII.1 i pkt VIII.2. Sprzedawca powiadomi Klienta o odmowie realizacji Zamówienia, podając przyczynę odmowy. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną cenę Produktów. 1. Wykonanie Umowy

Produkt cyfrowy - usługi

 1. Plany dietetyczne, materiały edukacyjne oraz plany treningowe są przesyłane przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas Rejestracji, widoczny na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych uzyskanych od Klienta w trakcie realizacji Umowy, w tym danych przekazanych w wywiadzie zdrowotnym, raporcie lub w trakcie konsultacji, jak również do zachowania poufności wizerunku utrwalonego na dostarczonych przez Klienta zdjęciach sylwetki.

 3. Klient jest zobowiązany do:

  1. współpracy w dobrej wierze ze Sprzedawcą podczas wykonywania Umowy, w tym w trakcie przeprowadzania wywiadu i sporządzania raportu;

  2. udzielania wszelkich informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

 4. Sprzedawca oświadcza, że podczas współpracy z Klientem udziela mu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

  1. współpracy w dobrej wierze ze Sprzedawcą podczas wykonywania Umowy, w tym w trakcie przeprowadzania wywiadu i sporządzania raportu;

  2. udzielania wszelkich informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.


 5. Przebieg realizacji usług Dieta standard i Dieta w chorobie obejmuje:

  1. Wywiad zdrowotny

   W przypadku zakupu przez Klienta Produktu w opcji 4-tygodniowej oraz w okresie pierwszych 4 tygodni w opcji 12-tygodniowej, Sprzedawca ustala plany dietetyczne w oparciu o dane Klienta podane przez niego w wywiadzie żywieniowym. Wywiad jest przeprowadzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.

   Po wysłaniu wywiadu żywieniowego Klient nie ma możliwości poprawy danych zawartych w wywiadzie. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.

   Poza wypełnionym wywiadem Klient może (fakultatywnie) przesłać Sprzedawcy zdjęcia swojej sylwetki. Nie jest to konieczne, aby podjąć lub kontynuować współpracę. Jeśli Klient decyduje się przesłać fotografie, powinno to nastąpić drogą e-mailową nie później niż w dniu wysłania wywiadu żywieniowego lub raportu, o którym mowa w ust. 4 poniżej


  2. Przygotowanie i przesłanie planów przez Sprzedawcę

   Sprzedawca przygotowuje plany dietetyczne w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta i otrzymania uzupełnionego wywiadu żywieniowego oraz wyników badań jeśli Sprzedawca uzna je za niezbędne.


  3. Raport okresowy

   Po trzech tygodniach trwania produktu, Sprzedawca przesyła drogą mailową raport okresowy do wypełnienia przez Klienta. Na podstawie uzupełnionego raportu Sprzedawca sporządza raport postępów, przedstawiający dotychczasowe postępy Klienta.

   W przypadku zakupu przez Klienta kolejnego Produktu (po zakończeniu obowiązywania poprzednio zakupionego) lub w kolejnych miesiącach trwania Produktu w opcji 12-tygodniowej, Sprzedawca sporządza plany dietetyczne wraz z wszelkimi materiałami edukacyjnymi na podstawie wcześniej uzupełnionego raportu okresowego. Klient zobowiązuje się odesłać uzupełniony raport okresowy najpóźniej 3 dni robocze przed końcem trwania aktualnego planu. Raport jest sporządzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.


   Po wysłaniu raportu Klient nie ma możliwości poprawy danych zawartych w raporcie. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.


  4. Przedłużenie współpracy

   Klient może w dowolnym czasie dokonać przedłużenia współpracy, tj. zakupić Produkt na kolejny okres. W takim przypadku Klient powinien wypełnić i wysłać uzupełniony raport okresowy nie wcześniej niż 3 dni przed końcem trwania aktualnego planu dietetycznego.


  5. Aktualizacja planów

   W przypadku przedłużenia współpracy, Sprzedawca dokonuje aktualizacji planów dietetycznych w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i otrzymania uzupełnionego raportu okresowego oraz wyników badań – jeśli Sprzedawca uzna to za niezbędne i poinformuje Klienta.

   W przypadku zakupu Produktu w opcji dłuższej niż 4 tygodnie, Sprzedawca dokonuje aktualizacji planów dietetycznych na kolejne okresy miesięczne w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionego raportu okresowego oraz wyników badań – jeśli Sprzedawca uzna to za niezbędne i poinformuje Klienta.


  6. Kontakt 

   Po dokonaniu zakupu Produktu, przez okres jego trwania, Sprzedawca umożliwia Klientowi stały kontakt e-mailowy, dostęp do materiałów motywacyjnych oraz porad (w tym odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania związane z przygotowanym planem dietetycznym). 6. Przebieg realizacji usługi Dieta dla pary obejmuje:

  1. Wywiad zdrowotny

   Przy zakupie przez Klienta Produktu, Sprzedawca ustala dwa plany dietetyczne w oparciu o dane Klienta i dane osoby towarzyszącej podane przez nich w wywiadach żywieniowych. Wywiady są przeprowadzane w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.

   Po wysłaniu wywiadów żywieniowych Klient i osoba towarzysząca nie mają możliwości poprawy danych zawartych w wywiadach. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.

   Poza wypełnionymi wywiadami Klient i osoba towarzysząca mogą (fakultatywnie) przesłać Sprzedawcy zdjęcia swojej sylwetki. Nie jest to konieczne, aby podjąć lub kontynuować współpracę. Jeśli Klient i osoba towarzysząca decydują się przesłać fotografie, powinno to nastąpić drogą e-mailową nie później niż w dniu wysłania wywiadu żywieniowego lub raportu, o którym mowa w ust. 4 poniżej


  2. Przygotowanie i przesłanie planów przez Sprzedawcę

   Sprzedawca przygotowuje dwa plany dietetyczne w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta i otrzymania dwóch uzupełnionych wywiadów żywieniowych oraz wyników badań jeśli Sprzedawca uzna je za niezbędne.


  3. Raport okresowy

   Po trzech tygodniach trwania produktu, Sprzedawca przesyła drogą mailową raporty okresowe do wypełnienia przez Klienta i osobę towarzyszącą. Na podstawie uzupełnionego raportu Sprzedawca sporządza dwa raporty postępów, przedstawiające dotychczasowe postępy Klienta i osoby towarzyszącej.

   W przypadku zakupu przez Klienta kolejnego Produktu Dieta dla pary (po zakończeniu obowiązywania poprzednio zakupionego), Sprzedawca sporządza dwa plany dietetyczne wraz z wszelkimi materiałami edukacyjnymi na podstawie wcześniej uzupełnionych raportów okresowych. Klient i osoba towarzysząca zobowiązują się odesłać uzupełnione raporty okresowe najpóźniej 3 dni robocze przed końcem trwania aktualnych planów. Raport jest sporządzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.


   Po wysłaniu raportów Klient i osoba towarzysząca nie mają możliwości poprawy danych zawartych w raporcie. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.


  4. Przedłużenie współpracy

   Klient może w dowolnym czasie dokonać przedłużenia współpracy, tj. zakupić Produkt Dieta dla pary na kolejny okres. W takim przypadku Klient i osoba towarzysząca powinni wypełnić i wysłać uzupełnione raporty okresowe nie wcześniej niż 3 dni przed końcem trwania aktualnych planów dietetycznych.

   Klient lub osoba towarzysząca mogą dokonać przedłużenia współpracy, tj. zakupić dowolny Produkt dostępny w sklepie. W takim przypadku Klient lub osoba towarzysząca powinni ponownie wypełnić wywiad żywieniowy lub treningowy nie wcześniej niż 3 dni przed końcem trwania aktualnego planu dietetycznego.  5. Aktualizacja planów

   W przypadku przedłużenia współpracy, Sprzedawca dokonuje aktualizacji planów dietetycznych w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i otrzymania uzupełnionych raportów okresowych oraz wyników badań – jeśli Sprzedawca uzna to za niezbędne i poinformuje Klienta lub osobę towarzyszącą.


  6. Kontakt 

   Po dokonaniu zakupu Produktu, przez okres jego trwania, Sprzedawca umożliwia Klientowi i osobie towarzyszącej stały kontakt e-mailowy, dostęp do materiałów motywacyjnych oraz porad (w tym odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania związane z przygotowanym planem dietetycznym). 7. Przebieg realizacji usług Konsultacja dietetyczna online i Konsultacja dietetyczna online + jadłospis obejmuje:

  1. Wywiad zdrowotny

   W przypadku zakupu przez Klienta Produktu w opcji "pierwsza konsultacja", Sprzedawca rozpoczyna sporządzenie dokumentacji medycznej służącej dietoterapii. W przypadku zakupu przez Klienta Produktu w opcji "kolejna konsultacja", Sprzedawca kontynuuje sporządzanie dokumentacji medycznej.

   Sprzedawca ustala plany konsultacji w oparciu o dane Klienta podane przez niego w wywiadzie żywieniowym oraz na podstawie wyników badań (jeśli Klientowi towarzyszą choroby dietozależne). Wywiad jest przeprowadzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.


   Po wysłaniu wywiadu żywieniowego Klient nie ma możliwości poprawy danych zawartych w wywiadzie. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.


  2. Konsultacja

   Konsultacja odbywa się w formie wideorozmowy, za pośrednictwem platformy/komunikatora Zoom lub poprzez połączenie telefoniczne.

   Strony ustalają termin konsultacji drogą elektroniczną (e-mailową). Termin ten może być ustalony na dzień przypadający nie wcześniej niż jeden dzień po przesłaniu przez Klienta wywiadu żywieniowego. Sprzedawca ustala zasady spotkania, tj. wysyła link do konwersacji lub wykonuje połączenie telefoniczne w ustalonym terminie i godzinie. Konsultacja trwa od 30 do 40 minut w zależności od potrzeb Klienta.

   Podczas konsultacji za pośrednictwem platformy/komunikatora Zoom, Sprzedawca korzysta z kamery oraz mikrofonu. Podczas połączenia telefonicznego Sprzedawca korzysta z mikrofonu. Klient jest zobowiązany posiadać jedynie aktywny mikrofon. Klient nie ma obowiązku korzystania z kamery niezależnie od platformy/komunikatora. Konsultacja odbywa się bez udziału osób trzecich (ma charakter indywidualny).


  3. Przygotowanie i przesłanie planów przez Sprzedawcę

   W przypadku zakupu przez Klienta Produktu Konsultacja dietetyczna online + jadłospis, Sprzedawca przygotowuje jadłospisy w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia konsultacji oraz otrzymania wyników badań jeśli Sprzedawca uzna je za niezbędne.

   W przypadku zakupu przez Klienta Produktu Konsultacja dietetyczna online, Sprzedawca nie przygotowuje jadłospisów.


  4. Analiza postępów

   Analiza osiągniętych postępów następuje podczas każdej kolejnej konsultacji zakupionej przez Klienta. Po zaksięgowaniu płatności, Sprzedawca przesyła drogą mailową raport okresowy do wypełnienia przez Klienta.

   W przypadku zakupu przez Klienta kolejnego Produktu Konsultacja dietetyczna online + tygodniowa dieta, Sprzedawca sporządza jadłospisy wraz z wszelkimi materiałami edukacyjnymi na podstawie wcześniej uzupełnionego raportu okresowego. Raport jest sporządzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.


   Po wysłaniu raportu Klient nie ma możliwości poprawy danych zawartych w raporcie. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.


  5. Zakup kolejnej konsultacji lub konsultacji z tygodniową dietą

   Klient może w dowolnym czasie dokonać zakupu kolejnego Produktu. 


  6. Aktualizacja jadłospisów

   W przypadku zakupu kolejnego produktu, Sprzedawca dokonuje przygotowania jadłospisów w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i otrzymania uzupełnionego raportu okresowego oraz wyników badań – jeśli Sprzedawca uzna to za niezbędne i poinformuje Klienta.


  7. Kontakt 

   Po dokonaniu zakupu Produktu, przez tydzień od daty startu jadłospisu, Sprzedawca umożliwia Klientowi stały kontakt e-mailowy, dostęp do materiałów motywacyjnych oraz porad (w tym odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania związane z przygotowanym planem dietetycznym). 8. Przebieg realizacji usług Plan treningowy i plan treningowy + jadłospis obejmuje:

  1. Wywiad zdrowotny

   Sprzedawca ustala plany treningowe w oparciu o dane Klienta podane przez niego w wywiadzie treningowym. Wywiad jest przeprowadzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.

   W przypadku zakupu przez Klienta Produktu Plan treningowy + tygodniowa dieta, Sprzedawca oprócz planów treningowych ustala jadłospis w oparciu o dane Klienta podane przez niego w wywiadzie treningowo-dietetycznym. Wywiad jest przeprowadzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.


   Po wysłaniu wywiadu Klient nie ma możliwości poprawy danych zawartych w wywiadzie. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.

   Poza wypełnionym wywiadem Klient może (fakultatywnie) przesłać Sprzedawcy zdjęcia swojej sylwetki. Nie jest to konieczne, aby podjąć lub kontynuować współpracę. Jeśli Klient decyduje się przesłać fotografie, powinno to nastąpić drogą e-mailową nie później niż w dniu wysłania wywiadu żywieniowego lub raportu, o którym mowa w ust. 4 poniżej


  2. Przygotowanie i przesłanie planów przez Sprzedawcę

   Sprzedawca przygotowuje plany treningowe i jadłospisy w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta i otrzymania uzupełnionego wywiadu oraz wyników badań jeśli Sprzedawca uzna je za niezbędne.


  3. Raport okresowy

   Po trzech tygodniach trwania produktu, Sprzedawca przesyła drogą mailową raport okresowy do wypełnienia przez Klienta. Na podstawie uzupełnionego raportu Sprzedawca sporządza raport postępów, przedstawiający dotychczasowe postępy Klienta.

   W przypadku zakupu przez Klienta kolejnego Produktu (po zakończeniu obowiązywania poprzednio zakupionego), Sprzedawca sporządza plany treningowe i jadłospisy wraz z wszelkimi materiałami edukacyjnymi na podstawie wcześniej uzupełnionego raportu okresowego. Klient zobowiązuje się odesłać uzupełniony raport okresowy najpóźniej 3 dni robocze przed końcem trwania aktualnego planu. Raport jest sporządzany w formie ankiety opracowanej przez Sprzedawcę i dostarczanej Klientowi.


   Po wysłaniu raportu Klient nie ma możliwości poprawy danych zawartych w raporcie. Ewentualne poprawki Klient może nanieść wysyłając do Sprzedawcy stosowne informacje drogą e-mailową.


  4. Przedłużenie współpracy

   Klient może w dowolnym czasie dokonać przedłużenia współpracy, tj. zakupić Produkt na kolejny okres. W takim przypadku Klient powinien wypełnić i wysłać uzupełniony raport okresowy nie wcześniej niż 3 dni przed końcem trwania aktualnego planu treningowego.


  5. Aktualizacja planów

   W przypadku przedłużenia współpracy, Sprzedawca dokonuje aktualizacji planów treningowych i jadłospisów w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i otrzymania uzupełnionego raportu okresowego oraz wyników badań – jeśli Sprzedawca uzna to za niezbędne i poinformuje Klienta.  6. Kontakt 

   Po dokonaniu zakupu Produktu, przez okres jego trwania, Sprzedawca umożliwia Klientowi stały kontakt e-mailowy, dostęp do materiałów motywacyjnych oraz porad (w tym odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania związane z przygotowanym planem dietetycznym). 9. Część Produktów dostępnych w Sklepie obejmuje specjalistyczne opcje lub obowiązki po stronie Klienta w postaci:

  1. Przesłanie wyników badań

   W przypadku, gdy Sprzedawca uzna przesłanie aktualnych wyników badań za niezbędne, Klient jest zobowiązany do przesłania Sprzedawcy wymaganych materiałó∑. Zakres wymaganych badań będzie ustalany indywidualnie między Sprzedawcą a Klientem.

  2. Zmiana planu dietetycznego lub treningowego

   W przypadku, gdy w trakcie trwania współpracy w oparciu o Produkt Dieta standard, okaże się, że Klient cierpi na chorobę wymagającą zmiany diety (zmiany Produktu na Dietę w chorobie), Sprzedawca może dokonać zmiany opracowanego planu dietetycznego za dopłatą stanowiącą różnicę ceny pomiędzy ceną Produktu Dieta standard a Produkt Dieta w chorobie. Sprzedawca opracuje i prześle Klientowi zmieniony plan w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty różnicy cen.

   Jeśli podejrzenie choroby Klienta ujawni się w trakcie analizy wywiadu zdrowotnego lub raportu okresowego, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta drogą e-mailową, umożliwiając mu odstąpienie od umowy i otrzymanie zwrotu kosztów lub dokonanie zakupu Produktu Dieta w chorobie, za dopłatą stanowiącą różnicę ceny pomiędzy ceną Produktu Dieta standard a Dieta w chorobie. Klient powinien złożyć oświadczenie o kontynuacji współpracy lub odstąpieniu od umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta przez Sprzedawcę o podejrzeniu choroby. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia pkt XVI.4-6 poniżej stosuje się odpowiednio.

   W przypadku, gdy Klient wymaga zmiany planu dietetycznego lub treningowego, wynikającej z czynników nie opisanych w wywiadzie dietetycznym lub treningowym, Sprzedawca dobrowolnie może dokonać oczekiwanych korekt.


Produkt cyfrowy - e-booki i jadłospisy próbne

 1. E-booki i jadłospisy próbne są przesyłane przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas Rejestracji, widoczny na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych uzyskanych od Klienta w trakcie realizacji Umowy.

 3. Klient jest zobowiązany do współpracy w dobrej wierze ze Sprzedawcą podczas wykonywania Umowy, w tym decydowania o energetyczności zamówionego jadłospisu próbnego; wiedzy na temat stanu swojego zdrowia. 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na warunkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, zwłaszcza ust. 8-12 poniżej.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres do korespondencji lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w pkt I.1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument nie ma obowiązku korzystania z formularza odstąpienia.

 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Umowa została zawarta zgodnie z pkt XIII.2. Regulaminu. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jeszcze przed otrzymaniem potwierdzenia, o którym mowa w pkt XIII.2 Regulaminu.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za Produkt.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsument jest zobowiązany podać dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Konsumenta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym), Konsument powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego:

  1. zwrot należności nie będzie możliwy,

  2. dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub

  3. należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.

 1. O prawie do odstąpienia Konsument zostaje poinformowany w chwili zawarcia  Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umów:

  1. jeżeli Sprzedawca wykonał usługi objęte Umową za wyraźną zgodą Konsumenta oraz przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (udzielił konsultacji jeśli jest wymagana i przesłał plan dietetyczny lub treningowy);

  2. której przedmiotem świadczenia jest dokument stworzony według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli dostarczanie treści rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  4. jeśli prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

 1. Sprzedawca informuje Konsumenta, że za jego wyraźną zgodą, po pełnym wykonaniu usług objętych Umową lub po dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.

 2. Konsument wyraża zgodę, o której mowa w ust. 9 powyżej używając formuły zawartej w Załączniku nr 3 do Regulaminu lub poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania Zamówienia.

 3. Niewyrażenie zgody, o której mowa w ust. 9 powyżej, może skutkować wstrzymaniem wykonania Umowy do czasu upływu 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 4. Jeśli przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedawca na żądanie Konsumenta wykonał Umowę w części (np. przesłał plan dietetyczny lub treningowy na pierwszy okres 4-tygodniowy w przypadku zakupu Produktu na 12 tygodni), Sprzedawca ma prawo żądać wynagrodzenia w kwocie proporcjonalnej do należności za świadczenia wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Konsument zostaje poinformowany o powyższej możliwości w pouczeniu o prawie do odstąpienia od Umowy.

 1. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy. 1. Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta na zasadzie rękojmi, zgodnie z przepisami KC, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.

 2. Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli jest niezgodny z umową w rozumieniu art. 5561 § 1 i 3 KC, tj.:

  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu Umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;

  4. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 1. Produkt posiada wadę prawną zgodnie z art. 5563 KC, jeżeli:

  1. stanowi własność osoby trzeciej;

  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej;

  3. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

   

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Konsumentowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Konsumentowi. Poprzez wydanie Produktu należy rozumieć przesłanie Produktu (planu dietetycznego lub treningowego) na adres e-mail Klienta.

 3. Sprzedawca odpowiada za wady, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia przesłania Produktu Konsumentowi.

 4. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad Produktu Konsument powinien dostarczyć do Sklepu dowód zakupu Produktu objętego Reklamacją oraz opisem Reklamacji.

 5. Jako dowód zakupu Konsument może wskazać numer Zamówienia, przedstawić potwierdzenie zakupu, fakturę lub e-mailowe potwierdzenie dokonania Zamówienia.

 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Produktów powinny być zgłaszane na adres e-mail lub adres do korespondencji wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.

 7. Opis Reklamacji powinien zawierać:

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
  1. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;

  2. żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, wybrane spośród niżej wymienionych:

   • usunięcie wady (usunięcie braków lub błędów) Produktu, lub oświadczenie Konsumenta o:

   • obniżeniu ceny i żądaniu zwrotu części uiszczonej ceny Produktu,

   • odstąpieniu od umowy i żądaniu zwrotu ceny Produktu, o ile wada ma charakter istotny;


  3. dane Konsumenta:

   • imię i nazwisko,

   • dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu,

   • numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Konsument wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.

 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, usunie wady lub dokona zwrotu części lub całości ceny Produktu.

 10. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.

 12. W przypadku, gdy usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.

 13. Konsument jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do zwrotu ceny Produktu (poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), albo zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.

 14. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o tej wadzie wiedział.

 15. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności KC oraz ustawy o prawach konsumenta. 1. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

 2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.

 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach realizacji Umowy jest Hubert Wojarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bhealthy Dietetyk Hubert Wojarski.

 2. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://bhealthydietetyk.pl/polityka-prywatnosci. 1. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.

 4. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu mogą być zgłaszane na adres e-mail biuro@bhealthydietetyk.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 5. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany na stronie Sklepu oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail przez Klienta) bez dodatkowych opłat.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03. 2021 roku.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawodozmianyRegulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy.

 8. Sklep zastrzegasobie prawodozmianadresówe-mailpodanych w Regulaminie.Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.Załączniki:

Załącznik nr 1Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.    Pobierz

Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.    Pobierz

Załącznik nr 3Wzór zgody na przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.    Pobierz